Đăng ký số chứng từ ghi sổ

Chức năng

 • Dùng để đăng ký chứng từ ghi sổ cho các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Tổng hợp\ Sổ sách chứng từ ghi sổ\ Đăng ký số chứng từ ghi sổ.

 • Giải thích một số trường thông tin:
  • Sao chép số liệu: tiện ích cho phép người dùng sao chép các chứng từ ghi sổ của kỳ trước sang kỳ sau.
  • Chép ngày ctgs từ/đến: nhập vào ngày chứng từ ghi sổ cần sao chép.
 • Nhấn Nhận.
 • Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ:

Đăng ký chứng từ ghi sổ - Tạo mới

 • Khai báo một số trường thông tin:
  • Ngày từ/đến: chọn thời gian chứng từ phát sinh cần đăng ký.
  • Đánh số tự động: 

1. Tích chọn để hệ thống tạo tự động tiếp vị ngữ cho số chứng từ ghi sổ theo nguyên tắc tháng-năm, đăng ký sẽ tăng dần khi đó người dùng cần nhập thông tin tại trường tiếp đầu ngữ.

2. Trường hợp không tích chọn, người dùng phải tự nhập thông tin tại trường số chứng từ ghi sổ.

  • Ngày c.từ ghi sổ: hệ thống tự động ngầm định là ngày đến của thời gian đăng ký chứng từ ghi sổ.
  • Danh sách chứng từ\ Tài khoản\ Tài khoản đối ứng\ Bộ phận\ Vụ việc: khai báo cách lấy chứng từ hạch toán để lên được chứng từ ghi sổ.
  • Lọc:

1. Tất cả chứng từ: chương trình sẽ lọc tất cả các chứng từ chưa được đánh số hoặc đã đánh số chứng từ ghi sổ để đăng ký.

2. Chứng từ chưa đánh số: chương trình sẽ lọc các chứng từ chưa được đánh số chứng từ ghi sổ để đăng ký.

3. Chứng từ đã đánh số: chương trình sẽ lọc các chứng từ đã đánh số chứng từ ghi sổ để đăng ký lại.

  • Stt ưu tiên: nhập số thứ tự ưu tiên trước/sau khi chương trình đăng ký đồng thời cho nhiều chứng từ ghi sổ.
 • Màn hình hiện các chứng từ ghi sổ cần đăng ký:

Đăng ký chứng từ ghi sổ - các nút xử lý trên thanh công cụ

 • Chọn dòng chứng từ cần đăng ký hoặc xóa đăng ký.
 • Nhấn vào biểu tượng Đăng ký chứng từ\ Xóa đăng ký trên thanh công cụ.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả đăng ký chứng từ ghi sổ:
  • Chứng từ ghi sổ.
  • Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
  • Sổ cái của một tài khoản.
  • Bảng tổng hợp chứng từ/sổ chi tiết.

Chứng từ ghi sổ - BC

Xem thêm Hướng dẫn chung khi lên báo cáo.

Cập nhật vào 30 Tháng Chín, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap