Hàng bán bị trả lại

Hạch toán

 • Hạch toán giảm doanh thu:

Nợ TK 5212                                 Hàng bán bị trả lại (dịch vụ)

Nợ TK 3331                                 Thuế GTGT được giảm

Có TK 111, 112, 131    Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải thu khách hàng

 • Hạch toán giảm giá vốn:

Nợ TK 155, 156                          Thành phẩm; Hàng hóa

Có TK 632                     Giá vốn hàng bán

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng\ Hàng bán trả lại…\ Phiếu nhập hàng bán trả lại, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chung: mã khách, mã giao dịch, tài khoản có, ngày hạch toán, trạng thái,…
  • Số hóa đơn/ Ký hiệu/ Ngày hóa đơn/ Mẫu hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn xuất trả lại từ khách hàng (nếu có).
 • Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, mã kho, số lượng, giá, tiền hàng, tài khoản trả lại, tài khoản kho, tài khoản giá vốn,…
 • Khai báo thẻ Chứng từ gốc (nếu có): số chứng từ kèm theo, thông tin chi tiết số chứng từ gốc (dùng cho mẫu in Phiếu nhập kho).

 • Khai báo thẻ Thuế:

  • Tên khách hàng/Địa chỉ/ Mã số thuế: ngầm định thông tin của mã khách từ Thông tin chung và có thể sửa lại trong trường hợp đối tượng phát hành hóa đơn khác với đối tượng ghi nhận công nợ.
  • Loại kê khai: ngầm định = 1 – Kê khai cùng kỳ khi thêm mới chứng từ

1 – Kê khai cùng kỳ: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ nào khai thuế kỳ đó. Lưu ý: các chứng từ để rỗng trường này xem như kê khai cùng kỳ.

2 – Kê khai kỳ trước: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ này nhưng muốn khai thuế cho kỳ trước do hóa đơn bị trả lại thuộc kỳ trước. Lưu ý: theo quy định chỉ cho phép chọn loại này khi kỳ trước chưa nộp tờ khai thuế. Ngoài ra, theo quy định còn cho phép nếu không chọn loại này thì có thể chọn loại 3 – Kê khai bổ sung tại HTKK (xem bên dưới). 

3 – Kê khai bổ sung tại HTKK: áp dụng cho các hóa đơn phát sinh kỳ này nhưng không được phép lên tờ khai kỳ này do hóa đơn bị trả lại thuộc các kỳ kê khai thuế trước đó đã nộp tờ khai. Lưu ý: khi chọn loại này thì người dùng cần khai bổ sung ở phần mềm HTKK và tạo bút toán điều chỉnh trên chương trình (nếu có).

9 – Khác: không lên tờ khai, dùng cho các trường hợp đặc thù khác (dự phòng khi cần).

Lưu ý: loại 1/2/3 cho phép lọc khi lên các báo cáo thuế, loại 9 không ghi sổ thuế nên không lên bất kỳ báo cáo thuế nào.

  • Mã thanh toán: chỉ sử dụng cho mục đích phát hành hóa đơn điện tử (lấy thông tin Hình thức thanh toán), không xử lý liên quan đến theo dõi thanh toán chi tiết theo hóa đơn.
 • Khai báo thông tin thuế: mã thuế, tài khoản thuế,…
 • Nhấn Lưu.
 • Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

 • Tiện ích Lấy số liệu từ hóa đơn:

Hang ban bi tra lai - lay so lieu

  • Cho phép chọn hóa đơn bán hàng bị trả lại. Sau khi chọn, chương trình sẽ hiển thị dữ liệu của hóa đơn bán hàng gốc và cho phép sửa lại.
 • Tài khoản trả lại: ngầm định hiển thị theo Tài khoản hàng bán trả lại khai báo trong Danh mục hàng hóa, vật tư, cho phép sửa lại.
 • Giá vốn: người dùng tự nhập hoặc hệ thống tự động tính (tùy thuộc vào phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng trả lại khai báo tại Danh mục hàng hóa, vật tư.

  • Đối với phương pháp tính giá đích danh, NTXT: người dùng tự nhập.
  • Đối với phương pháp tính giá trung bình tháng, trung bình di động theo ngày: người dùng tự nhập hoặc tích chọn ô Giá trung bình để hệ thống tự áp theo giá xuất trung bình tính được sau khi thực hiện Tính giá hàng tồn kho cuối kỳ.
 • Thông tin doanh thu, thuế GTGT bị trả lại được chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu ra với giá trị âm. Trường hợp người dùng muốn chuyển vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào với giá trị dương thì tích chọn ô Chuyển vào bảng kê thuế đầu vào ở thẻ Thuế.

 • Trường hợp hàng bán bị trả lại có chiết khấu, khuyến mãi thì cập nhật tương tự như khi lập Hóa đơn bán hàng có chiết khấu, khuyến mãi (chỉ khác là hạch toán đảo lại).

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

Xem thêm hướng dẫn Thao tác chung khi làm việc với chứng từ.

Cập nhật vào 15 Tháng Tư, 2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap