1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn lập hóa đơn theo NĐ 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế

Hướng dẫn lập hóa đơn theo NĐ 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế

1. Quy định chung về cách lập hóa đơn theo ND15/2022/NĐ-CP

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến việc Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022.

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với các đối tượng được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP trong năm 2022 như sau:

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.    

– Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu: Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

+ Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

+ Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu.

+ Đồng thời ghi chú: “Đã giảm… (số tiền), tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15″.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

2. Hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT

2.1. Hướng dẫn chung

 • Khai báo các mã thuế suất có thuế suất 8%.
 • Khi lập hóa đơn chọn các mã thuế suất với thuế suất tương ứng: 8%.
 • Việc in hóa đơn theo mẫu quy định như hướng dẫn trong công văn của TCT do chương trình thực hiện.
  • Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn chuẩn thì chương trình đã có sẵn mẫu hóa đơn theo yêu cầu.
  • Đối với đơn vị sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST và sử dụng mẫu hóa đơn đã được chỉnh sửa thì liên hệ với bộ phận CSKH của FAST để được hỗ trợ.
  • Đối với đơn vị sử dụng phần mềm kế toán của FAST nhưng kết nối với phần mềm lập hóa đơn điện tử của nhà cung cấp khác thì liên hệ với nhà cung cấp hóa đơn điện tử.
  • Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và là hóa đơn được in ra từ phần mềm FAO thì liên hệ với bộ phận CSKH của FAST để được hỗ trợ.
 • Khai báo các mã thuế suất 8% thuộc cùng nhóm thuế 10% để nhóm số liệu lên bảng kê, tờ khai theo quy định.
 • Lên các bảng kê, tờ khai thuế GTGT theo quy định.

2.2. Khai báo danh mục thuế suất thuế GTGT bán ra

 • Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng tại: Tổng hợp\ Thuế\ Danh mục thuế suất thuế GTGT.
  • Khai báo mã thuế với thuế suất mới = 8%, thuộc nhóm thuế suất “Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%”.

2.3. Lập hoá đơn GTGT cho các mặt hàng được giảm thuế

 • Tại các màn hình lập hóa đơn bán hàng và dịch vụ chọn đúng theo mã thuế suất mới 8%.

 • Mẫu in hóa đơn sẽ thể hiện dựa theo mã thuế suất đã nhập: 8%.

2.4. Lên bảng kê hoá đơn thuế GTGT bán ra

 • Vào chức năng Tổng hợp\ Thuế\ Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

 • Màn hình kết quả:

  • Các hóa đơn với mức thuế suất 8% và 10% sẽ thuộc cùng 1 nhóm Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

2.5. Hướng dẫn cách nhập hóa đơn GTGT mua vào

 • Khai báo thêm mã thuế suất tương ứng với mức thuế suất 8% như hướng dẫn ở khai báo danh mục thuế suất GTGT bán ra.
 • Khi nhập hóa đơn thuế GTGT mua vào thì chọn mã thuế suất tương ứng khi nhập tiền thuế.
 • Lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT mua vào như bình thường, không có thay đổi so với trước đây.

2.6. Lập tờ khai thuế GTGT

2.6.1. Khai báo mẫu báo cáo

 • Vào chức năng Tổng hợp\ Tạo mẫu báo cáo\ Tờ khai thuế GTGT.

 • Khai báo các chỉ tiêu thuế trung gian: 8% và 10%.

  • In: chọn 0 – Không in để chỉ tiêu không hiển thị trên mẫu in dạng PDF và Excel.
  • Thực hiện tương tự cho thuế suất 10% (Mã số = 008B).
 • Khai báo các mã chỉ tiêu dạng công thức để nhóm số liệu lên tờ khai cho thuế suất 8% và 10%.
  • In: chọn 1 – Có in .
  • Cách tính: chọn 0 – Theo mã số.
  • Công thức: cộng mã số của thuế suất 8% và 10% vừa tạo từ các chỉ tiêu trung gian trên.

2.6.2. Truy xuất báo cáo

 • Vào chức năng Tổng hợp\ Thuế\ Tờ khai thuế GTGT.

 • Màn hình kết quả:

3. Hướng dẫn cách lập hóa đơn bán hàng

3.1 Khai báo danh mục hàng hóa, vật tư

 • Tạo mã vật tư trung gian về giảm thuế và bỏ chọn Theo dõi tồn kho.

3.2. Lập hoá đơn bán hàng cho các mặt hàng được giảm thuế

 • Nhập các dòng mặt hàng bán bình thường. Lưu ý: trường Loại không nhập.
 • Nhập thông tin giảm thuế: 
  • Chọn mã vật tư trung gian “Giảm thuế” được tạo ở mục 3.1.
  • Tại trường Loại chọn 90 – Giảm thuế và nhập số tiền thuế được giảm vào cột Tiền hàng.
  • Tiền thuế được giảm sẽ được trừ vào Tổng tiền hàng và Tổng thanh toán bên dưới.
 • Mẫu in hóa đơn: tự động thể hiện thông tin giảm thuế theo qui định.

 • Chứng từ hạch toán: hạch toán doanh thu theo số tiền đã giảm thuế.

 • Báo cáo bán hàng: thông tin giảm thuế sẽ hiển thị độc lập với mặt hàng bán và xem như làm giảm doanh thu.
  • Vào phân hệ Bán hàng\ Báo cáo bán hàng\ Bảng kê hóa đơn bán hàng

3.3. Hướng dẫn cách nhập hóa đơn bán hàng mua vào

 • Khi nhập hóa đơn mua vào có thông tin thuế được giảm thì nhập theo số tiền đã được giảm thuế.
 • Lên báo cáo mua hàng bình thường, không có thay đổi so với trước đây.

4. Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng

4.1. Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 • Vào chức năng Tổng hợp\ Thuế\ Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng.

  • Chọn Phương pháp tính thuế: 1- Khấu trừ.
  • Tùy chọn Báo cáo theo: 1 – Hàng hóa, vật tư; 2 – Dịch vụ hoặc 3 – Cả hai.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả:

4.2. Trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • Vào chức năng Tổng hợp\ Thuế\ Bảng tổng hợp hàng hóa, dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng.

  • Chọn Phương pháp tính thuế: 2- Trực tiếp.
  • Nhập Tỷ lệ tính thuế tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động cần lên báo cáo.
  • Tùy chọn Báo cáo theo: 1 – Hàng hóa, vật tư; 2 – Dịch vụ hoặc 3 – Cả hai.
 • Nhấn Nhận.
 • Màn hình kết quả:

Cập nhật vào 9 Tháng Ba, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap