Khai báo tham số và danh mục

Khai báo đối tượng tính giá thành

 • Vào Hệ thống\ Khai báo các tham số tuỳ chọn, chọn phân hệ Giá thành.

Khai bao doi tuong tinh gia thanh

 • Chọn tham số cần khai báo và nhấn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ, sau đó chọn nếu là đối tượng tính giá thành.

Khai bao doi tuong tinh gia thanh - Sua

 • Nhấn Lưu.

Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Khai báo các danh mục liên quan

1. Danh mục hàng hoá, vật tư

 • Thẻ Thông tin chính:
  • Chọn Loại vật tư = 41 cho các mã bán thành phẩm.
  • Chọn Loại vật tư = 51 cho các mã thành phẩm.
 •  Thẻ Tài khoản
  • Nhập tài khoản chi phí sản xuất dở dang cho các mã bán thành phẩm, thành phẩm tại trường Tài khoản sản phẩm dở dang (nếu chi phí 621, 622, 627 được kết chuyển sang tài khoản 154 từ phân hệ giá thành thay vì từ phân hệ kế toán tổng hợp).
  • Xem thêm hướng dẫn kết chuyển chi phí sản xuất (621, 622, 627) sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154) tại đây.

Khai bao thanh pham

Tai khoan chi phi san xuat do dang

Xem thêm hướng dẫn tại Danh mục hàng hoá, vật tư.

2. Danh mục tài khoản

 • Các tài khoản chi phí sản xuất (621, 622, 627) có thể mở thêm các tiểu khoản theo các tiêu chí sau để tiện theo dõi, tập hợp và phân bổ chi phí: 
  • Theo nội dung chi phí (NVL chính, NVL phụ,…).
  • Theo đối tượng tập hợp chi phí (phân xưởng, công đoạn,…).
  • Theo kiểu tập hợp chi phí (tập hợp trực tiếp và tâp hợp gián tiếp).
  • Theo kiểu phân bổ chi phí (phân bổ theo định mức NVL, theo hệ số đơn vị, theo số lượng sản xuất,…).
 • Tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154): cần mở theo các phân xưởng/công đoạn (nếu có), phục vụ cho việc theo dõi chi phí chuyển công đoạn và chi phí dở dang trên từng phân xưởng/công đoạn.
 • Trường hợp Doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thì Tài khoản chi phí sản xuất dở dang (154) cần phải mở thêm các cấp tài khoản chi tiết để tiện theo dõi, tập hợp chi phí và tính giá thành. Cụ thể:
Tài khoản cấp 1 Tài khoản cấp 2 Tài khoản cấp 3 Tài khoản cấp 4 Diễn giải
154 1541     Tài khoản chi phí sản xuất dở dang (tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ)
    15411  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

(Có thể mở thêm các cấp tài khoản con theo phân xưởng/công đoạn, theo chi tiết nội dung chi phí (nếu có)).

    15412   Chi phí nhân công trực tiếp.
    15413   Chi phí sản xuất chung.
         
  1542     Tài khoản chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ.
    15421   Tài khoản chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ (nhận kết chuyển từ các Tk 15411, 15412, 15413).
      154211 Phân xưởng/công đoan 1 (nếu có).
      154212 Phân xưởng/công đoạn 2 (nếu có).
     
    15422  

Tài khoản chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ (bán thành phẩm hoàn thành) (nếu có).

(Không cần mở cấp tài khoản này nếu bán thành phẩm được theo dõi trên tài khoản 155_ hoặc bài toán không có tính giá thành bán thành phẩm).

        Mở chi tiết theo phân xưởng/công đoạn (nếu có).

Xem thêm hướng dẫn Danh mục tài khoản.

3. Danh mục phân xưởng/công đoạn

4. Danh mục yếu tố chi phí

5. Danh mục loại yếu tố chi phí

6. Danh mục nhóm yếu tố chi phí

Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Pages: 1 2
Cập nhật vào 19 Tháng Mười, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap