Tính giá thành sản phẩm

1. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ

Chức năng

 • Tính số lượng bán thành phẩm, thành phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ

Tinh so luong san pham nhap kho trong ky

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Chọn Mã giao dịch = 4 – Nhập thành phẩm.
 • Nhấn Nhận.

2. Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

Tinh so luong san pham san xuat trong ky

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố

Bao cao so luong san pham theo loai yeu to

 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho và số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ theo từng loại yếu tố chi phí.

3. Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

Chức năng

 • Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ cho các yếu tố chi phí, chi tiết theo các đối tượng tập hợp (bộ phận trực tiếp, bộ phận gián tiếp, lệnh sản xuất, sản phẩm, vật tư).
 • Xem thêm hướng dẫn Tổng quan bài toán giá thành sản xuất.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

Tap hop chi phi phat sinh trong ky

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

Bang tap hop chi phi phat sinh trong ky

 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin các đối tượng tập hợp chi phí trên các phiếu nhập liệu phát sinh trong kỳ.

4. Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp

Chức năng

 • Kết chuyển các yếu tố chi phí tập hợp trực tiếp (tức các chi phí đã chỉ rõ được cho từng sản phẩm cần tính giá thành).

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp

Ket chuyen chi phi tap hop truc tiep

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Lưu ý:
  • Trường hợp không có yếu tố chi phí nào tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành thì không cần khai báo bước tính này.
 • Nhấn Nhận.

5. Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật

Tinh he so phan bo theo he so cap nhat

 • Chọn kỳ/năm cần nhập hệ số.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo hệ số cập nhật

Bang phan bo chi phi theo he so cap nhat

 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin Khai báo hệ số phân bổ và Số lượng sản phẩm sản xuất (thông qua Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố).

6. Tính hệ số phân bổ theo định mức nguyên vật liệu

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo định mức nguyên vật liệu

Tinh he so phan bo theo dinh muc nguyen vat lieu

 • Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo định mức nguyên vật liệu
 • Bang phan bo chi phi theo dinh muc nvl
 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin Định mức nguyên vật liệu và Số lượng sản phẩm sản xuất (thông qua Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố).

7. Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí khác

Chức năng

 • Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức dựa vào các yếu tố chi phí khác.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí khác

Tinh he so phan bo theo yeu to chi phi khac

 • Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Lưu ý:
  • Bước tính này chỉ được phép khai báo sau khi đã tính toán xong cho các yếu tố chi phí khác làm căn cứ phân bổ. Cụ thể, chỉ được phép khai báo sau bước Tính chi phí dở dang cuối kỳ, sau đó khai báo lặp lại cho các bước thực hiện (xem hình bên dưới).
  • Tinh gia thanh tong hop cac buoc - yeu to phu thuoc
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo yếu tố chi phí khác
 • Bang phan bo chi phi theo yeu to chi phi khac
 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin kết quả chi phí phát sinh trong kỳ hoặc chi phí trong thành phẩm của các yếu tố chi phí làm căn cứ phân bổ (thông qua báo cáo Thẻ giá thành sản phẩm).

8. Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất

Chức năng

 • Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức “Sản lượng sản xuất”.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất

Tinh he so phan bo theo san luong san xuat

 • Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo số lượng sản xuất
 • Bang phan bo chi phi theo san luong san xuat
 • Lưu ý:
 • Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho và số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ thông qua Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố.

9. Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí

Chức năng

 • Kiểm tra đối tượng nhận phân bổ cho các yếu tố chi phí tập hợp theo bộ phận gián tiếp.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí

Kiem tra thong tin doi tuong nhan phan bo

 • Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần kiểm tra.
 • Lưu ý:
  • Chỉ được phép chọn các yếu tố chi phí tập hợp theo bộ phận gián tiếp (tức có tích chọn “Tập hợp theo bộ phận gián tiếp” trong Danh mục yếu tố chi phí).
  • Trường hợp không có yếu tố chi phí nào “Tập hợp theo bộ phận gián tiếp” thì không khai báo bước tính này.
 • Nhấn Nhận.

10. Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ

Phan bo chi phi phat sinh trong ky

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.
 • Báo cáo kiểm tra kết quả:
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo định mức NVL
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo hệ số cập nhật
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo yếu tố chi phí khác
  • Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo số lượng sản xuất

11. Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu

Tinh chi phi do dang cuoi ky nguyen vat lieu

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.

12. Tính chi phí dở dang cuối kỳ

Chức năng

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính chi phí dở dang cuối kỳ

Tinh chi phi do dang cuoi ky nguyen vat lieu

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.

13. Tính giá thành sản phẩm

Chức năng

 • Tính tổng giá thành sản phẩm (tổng hợp các yếu tố chi phí) và giá thành 1 đơn vị sản phẩm.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính giá thành sản phẩm

Tinh gia thanh san pham

 • Chọn kỳ/năm cần tính.
 • Nhấn Nhận.

14. Tiện ích tính giá thành tổng hợp (các bước)

Chức năng

 • Cho phép khai báo sẵn các bước tính giá thành (trình bày phần trên) vào một chức năng duy nhất khi thực hiện tính giá thành, nhằm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện

 • Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính giá thành tổng hợp
 • Chọn kỳ/năm cần tính giá thành:

 • Khai báo các bước tính giá thành:

 • Màn hình kết quả khai báo các bước tính:

 • Thực hiện tính giá thành:
  • Tích chọn chọn các bước tính, sau đó chọn biểu tượng Tính trên thanh công cụ để thực hiện tính giá thành (tổng hợp các bước).
 • Lưu ý:
  • Các bước tính trên là cho một công đoạn tính giá thành. Trường hợp bài toán có tính giá thành nhiều công đoạn thì người dùng có thể khai báo lặp lại các bước tính trên sau mỗi công đoạn tính.
  • Ngoài ra, cần phải chèn vào các bước trung gian: Cập nhật giá cho phiếu nhập kho thành phẩm và Tính giá hàng tồn kho (để tính giá xuất BTP sử dụng cho công đoạn sau) sau các bước tính cho mỗi công đoạn.

Xem thêm hướng dẫn Số liệu thực hành một số bài toán tính giá thành.

Cập nhật vào 17 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap